Výhody našich služieb

 • Komplexnosť celého systému od nakládky cez dopravu, vyloženie materiálu, triedenie a znehodnocovanie dokumentov, zlisovanie do transportných balíkov, dodávku papiera do spracovateľských závodov.
 • Zapožičiavanie vriec, paliet, kontajnerov, prípadne iných materiálov potrebných na uskladnenie a manipuláciu s dokumentmi.

Bezpečnostné opatrenia:

 • vozidlá s krytým uzamykateľným a zabezpečeným priestorom, kde je vylúčená strata alebo únik informácií z dokumentov určených na likvidáciu
 • areál firmy je strážený
 • na DVD-R médium sa zaznamenáva príchod a samotná likvidácia písomností utajovaného charakteru, DVD-R sa archivuje 3 roky
 • ako doklad o skartácii vystavujeme likvidačný protokol
 • pri samotnej skartácii dokumentov môže byť po celú dobu prítomný poverený zamestnanec pôvodcu materiálu určeného na skartáciu
 • skartáciou sa dokumenty znehodnotia natoľko, že nie je možná žiadna cesta k dešifrácii, alebo inému postupu, ktorý by viedol k odhaleniu obsahu dokumentov
 • zamestnanci zabezpečujúci prepravu a manipuláciu s vrecami a obalmi obsahujúcimi dokumenty určené na likvidáciu sú povinní konať tak, aby bol znemožnený akýkoľvek únik utajovaných informácií
 • priestory určené na skladovanie a skartáciu sú zabezpečené poplašným požiarnym systémom, vykládka vozidla ako aj uskladnenie a likvidácia dokumentov sú zabezpečené bezpečnostným kamerovým systémom
 • zamestnanci prichádzajúci do styku s materiálmi majú podpísanú dohodu o mlčanlivosti